Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Bộ môn ngoại ngữ bao gồm một Trưởng bộ môn (TS. Nguyễn Thị Bích Ngoan), một Phó trưởng bộ môn (TS. Phạm Huy Cường), một Thư ký (CN. Trần Thị Định) và 13 giảng viên cơ hữu.


Họ Tên


Chức Vụ


TS. Nguyễn Thị Bích Ngoan

Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ


TS. Phạm Huy Cường

Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ


CN. Trần Thị Định

Thư ký Bộ môn Ngoại ngữ


                                         


TS. Nguyễn Thị Bích Ngoan -
Trưởng Bộ môn Ngoại ngữTS. Phạm Huy Cường - Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ


Tổng truy cập: 62,739