Nhân sự

Nhân sự


STTHọ Tên

E-mail

1

GV, Thạc sĩ Trà Văn Trung

trungtv@uel.edu.vn

2

GV, Tiến sĩ Trương Công Bằng

bangtc@uel.edu.vn

3

GV, Thạc sĩ Nguyễn Tường Châu

chaunt@uel.edu.vn

4

GV, Tiến sĩ Phạm Huy Cường

cuongph@uel.edu.vn

5

GV, Thạc sĩ Võ Phước Như Hảo

haovpn@uel.edu.vn

6

GV, Thạc sĩ Lê Thị Hiền Hoa

hoalth@uel.edu.vn

7

GV, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh

khanhnhn@uel.edu.vn

8

GV, Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Ngoan

ngoanntb@uel.edu.vn

9

GV, Thạc sĩ Đỗ Châu Cúc Phương

phuongdcc@uel.edu.vn

10

GV, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Phương

phuongnv@uel.edu.vn

11

GV, Thạc sĩ Lê Bích Thủy

thuylb@uel.edu.vn

12

GV, Thạc sĩ Đào Thị Anh Thư  

thudta@uel.edu.vn

13

GV, Thạc sĩ Châu Ngọc Thảo Nguyên  

nguyencnt@uel.edu.vn

14

GV, Tiến sĩ Nguyễn Trương Anh Trâm

tramnta@uel.edu.vn

 

15

 

 

GV, Thạc sĩ Dương Thị Kim Hương

 

huongdtk@uel.edu.vn

 
16

TK, Cử nhân Trần Thị Định

dinhtt@uel.edu.vn


Cán bộ, giảng viên Bộ môn Ngoại ngữCán bộ, giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ


Tổng truy cập: 62,729