Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Sách chuyên khảo

1. Nguyễn Thị Bích Ngoan, 2009. Vietnamese easystarts (Tiếng Việt dành cho người nước ngoài), TP.HCM: NXB Phương Đông.
2. Bộ môn Ngoại ngữ của Đại học Kinh tế - Luật, 2008. Practice tests for learners of business English (pre-intermediate), TP.HCM: NXB Phương Đông.
3. Bộ môn Ngoại ngữ của Đại học Kinh tế - Luật, 2011. Practice tests for learners of business English (Intermediate), TP.HCM: NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM.
4. Lê Bích Thủy, (Đã thẩm định-chờ in). Bài tập tiếng Anh Pháp lý (tập 1), TP.HCM: NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM.
5. Nguyễn Tường Châu, (Đã thẩm định-chờ in). Từ vựng tiếng Anh thương mại (Sơ trung cấp), TP.HCM: NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM.
6. Nguyễn Tường Châu, (Đã thẩm định-chờ in). Từ vựng tiếng Anh thương mại (Sơ trung cấp), TP.HCM: NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM, .
7. Nguyễn Tường Châu, Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh và Đỗ Châu Cúc Phương, (Đã thẩm định). Luyện đọc tiếng Anh thương mại (Sơ trung cấp), TP.HCM: NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM.
8. Jeff Madura, 2011. Tài chính Quốc tế. Dịch từ tiếng Anh. Người dịch Nguyễn Vũ Phương và cộng sự, 2012. TP.HCM.
9. Đào Thị Anh Thư, Huỳnh Ngọc Minh Lý và Châu Ngọc Thảo Nguyên, (2015). Business Vocabulary in Use (Elementary to Pre-Intermediate), TP.HCM: NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Bài báo đăng toàn văn trên kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo

1. Lê Bích Thủy, 2012. Phương pháp sử dụng tình huống trong giảng dạy tiếng Anh thương mại. Hội nghị các nhà Khoa học trẻ của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. ĐHQG-TP.HCM, TPHCM, tháng 10 năm 2012.
2. Lê Bích Thủy, 2012. Vai trò của giảng viên và các hoạt động ngoại khóa đối với công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên. Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trường Cao đẳng và Đại học Việt Nam.
3. Pham, H. C., & Nguyen, T. T. (2013). A snapshot of English Language Teaching in Vietnam. Paper presented at the Manawatu Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages [MANATESOL] Mini Conference. Palmerston North, New Zealand.
4. Pham, H. C. (2014). Parental investment and high-school learners’ motivation to learn English in rural areas in Vietnam. Paper presented at the Conference on Community Languages and English for Speakers of Other Languages (CLESOL). Wellington, New Zealand.
5. Nguyễn Vũ Phương, 2014. Peer observation of teaching: enhancing self-efficacy for professional development. Paper presented at the Inaugural Asian Conference on Education for Sustainability. Mitsui Garden Hiroshima, Japan, August 2014.
6. Cong-Bang, T. (2012). The motivation of male and female Vietnamese university students to learn English: An application of the Expectancy-Value theory of academic achievement. Paper presented at SSTAR Spring Conference. The University of Newcastle, Newcastle, Australia.
7. Cong-Bang, T. (2013). An investigation of the motivation of male and female Vietnamese university students to learn English in the light of the expectancy-value model of academic motivation. Paper presented at SSTAR Autumn Conference. The University of Newcastle, Newcastle, Australia.
8. Cong-Bang, T. (2014). Examining the Motivation of Vietnamese University Students to Learn English in the Light of the Expectancy-Value Model of Motivation. Paper presented at SSTAR Spring Conference. The University of Newcastle, Newcastle, Australia.
9. Cong-Bang, T., Archer, J. (2015). An investigation of the motivation of Vietnamese university students to learn English in the light of the Expectancy-Value model of academic motivation. Paper presented at Hawaii International Conference on Education. Hawaii, USA.

Bài đăng trên các tạp chí khoa học

1. Nguyễn Thị Bích Ngoan, 2013. Nominalization of adjective in Vietnamese and English. Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống, số 4.
2. Nguyễn Thị Bích Ngoan, 2013. A contrastive analysis of verb nominalizations in Vietnamese and English. Tạp chí Khoa học, ĐH Sư Phạm, số 46.
3. Hương L.Phạm và Aniello L. Malvetti, 2012. Teacher perceptions of teaching English for specific purposes (ESP) programs: a qualitative study of problems and facilitative strategies. Journal of Teaching and Education, 1(3):129-142.
4. Hương L.Phạm, 2012. Differentiated instruction and the need to integrate teaching and practice. Journal of College Teaching and Learning, 9: 13-20.
5. Hương L.Phạm, 2011. Theory-based instructional models applied in classroom contexts. Literacy Information and Computer Education Journal, 2: 406-415.


Tổng truy cập: 62,724